GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | RODO –Klauzula informacyjna dla uczestników postępowań przetargowych i ofertowych
19929
page-template-default,page,page-id-19929,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

RODO –
Klauzula informacyjna dla uczestników
postępowań przetargowych i ofertowych

Klauzula informacyjna dla uczestników postępowań przetargowych i ofertowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Spółka z o. o. z siedzibą w Truskawiu, ul. Mokre Łąki nr 8, 05-080 Izabelin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000008468, NIP 1181592156, REGON 017277808, kapitał zakładowy 31 127 411,00 zł (dalej „Administrator”).
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem:
  poczty tradycyjnej – Mokre Łąki 8, Truskaw, 05-080 Izabelin
  poczty elektronicznej – sekretariatgpwik@mokrelaki.pl
  telefonicznie – 22 721 80 72
  Administrator powołał również Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu email: iod@mokrelaki.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, dane kontaktowe (w tym adres) będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
  1. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  2. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), a w szczególności art. 6 ust. 1 lit. c)
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione poniższym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  1. innym uczestnikom biorącym udział w postępowaniu
  2. partnerom handlowym oraz biznesowym (takim jak na przykład przedsiębiorcy telekomunikacyjni, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące otrzymywaną korespondencję, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych);

Odbiorcy danych będą je przetwarzać w imieniu Administratora lub w imieniu własnym (w celu realizacji obowiązku prawnego lub prawnie uzasadnionego interesu odbiorcy danych).

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora odbiorcom danych (w tym kategoriom odbiorców danych wskazanym w pkt 5) powyżej) poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania, a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do realizowania uprawnień i zobowiązań kontraktowych, a także do ustalenia, zabezpieczania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, jak również wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych, w tym obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 3. Ma Pani/Pan następujące prawa dotyczące danych osobowych:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  2. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
 4. Prawa wymienione w pkt a) powyżej można zrealizować m. in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (adres podany w ust. 2 powyżej) lub poprzez pisemny kontakt z Administratorem (adres podany w ust. 1 powyżej, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”). Przysługuje również Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 5310300, www.uodo.gov.pl
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, gdyż przesłanką ich zbierania i przetwarzania są przepisy prawa, a konsekwencją ich niepodania może być odrzucenie oferty lub wykluczenie z udziału w postępowaniu;
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania i nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Skip to content