GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | RODO – Klauzula informacyjna oraz Informacja o monitoringu wizyjnym
18526
page-template-default,page,page-id-18526,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

RODO –
Klauzula informacyjna oraz Informacja o monitoringu wizyjnym

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Niniejszy obowiązek informacyjny określa zasady przetwarzania danych osobowych podanych przez Państwa na potrzeby realizacji przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Spółka z o.o. z siedzibą w Truskawiu zawartej z Państwem umowy na świadczenie usług polegających na poborze, dostarczaniu i uzdatnianiu wody, a także obsługi systemu płatności i fakturowania (dalej jako „Umowa”).
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Spółka z o.o. z siedzibą w Truskawiu, ul. Mokre Łąki nr 8, 05-080 Izabelin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000008468, NIP 1181592156, REGON 017277808, kapitał zakładowy 31 127 411,00 zł (dalej „Administrator”).
 3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem:
  poczty tradycyjnej – Mokre Łąki 8, Truskaw, 05-080 Izabelin
  poczty elektronicznej – sekretariatgpwik@mokrelaki.pl
  telefonicznie – 22 721 80 72
  za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie – https://mokrelaki.pl/contact/
  Administrator powołał również Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu email: iod@mokrelaki.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (w tym adres) będą przez Administratora przetwarzane w celu realizacji usług wynikających z postanowień zawartej z Państwem Umowy
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), a w szczególności:
  a. art. 6 ust. 1 lit. i b) RODO – przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na potrzeby realizacji Umowy, w tym na potrzeby dokonania rozliczeń finansowych Umowy przez Administratora.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione poniższym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  a. partnerom handlowym oraz biznesowym (takim jak na przykład przedsiębiorcy telekomunikacyjni, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące otrzymywaną korespondencję, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych);
  b. Odbiorcy danych będą je przetwarzać w imieniu Administratora lub w imieniu własnym, przy czym każdorazowo takie przetwarzanie odbywać się będzie w oparciu o zawarte przez te podmioty z Administratorem stosowne umowy gwarantujące zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora jakimkolwiek odbiorcom danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres realizacji usług przez Administratora na podstawie zawartej z Państwem Umowy, a po jej wygaśnięciu przez okres niezbędny do realizowania uprawnień i zobowiązań kontraktowych, a także przez okres niezbędny do ustalenia, zabezpieczania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jak również wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
 9. Ma Pani/Pan następujące prawa dotyczące danych osobowych:
  a. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  b. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
 10. Prawa wymienione w pkt a) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (adres podany w pkt III powyżej) lub poprzez pisemny kontakt z Administratorem (adres podany w pkt II powyżej, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji Umowy.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania i nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

 

 

 

INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM

 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i klientom oraz ochronie mienia należącego do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Spółka z o.o. z siedzibą w Truskawiu wprowadzony został monitoring wizyjny, umożliwiający zarejestrowanie Państwa danych osobowych w postaci wizerunku.
 2. Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach zapisu monitoringu wizyjnego jest Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Spółka z o.o. z siedzibą w Truskawiu, ul. Mokre Łąki nr 8, 05-080 Izabelin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000008468, NIP 1181592156, REGON 017277808, kapitał zakładowy 31 127 411,00 zł (dalej „Administrator”).
 3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego w ramach funkcjonowania monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. uzasadniony interes Administratora, który wyraża się w potrzebie zapewnienia ochrony przedsiębiorstwa, mienia przedsiębiorstwa i jego klientów.
 4. Dane osobowe nie są przekazywane żadnym innym podmiotom, ani nie podlegają ujawnieniu do żadnych podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom współpracującym z Administratorem – obsłudze IT, ochronie, przy czym takie powierzenie nastąpi na podstawie zawartej między Administratorem a tym podmiotem umowy powierzenia przetwarzania. Dane osobowe mogą też zostać przekazane odpowiednim organom administracji publicznej, w tym policji, prokuraturze lub sądom, na potrzeby wszczęcia lub toczących się postępowań sądowych lub administracyjnych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na serwerach Administratora przez okres 3 (trzech) miesięcy, po którym to okresie nastąpi ich nadpisanie i usunięcie. Przy czym w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym albo Administrator uzyskał informację, iż nagrania te mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była udzielona), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator wskazuje, iż każde przedstawione przez Państwa żądanie stanowiące realizację przysługujących Państwu praw do ochrony danych osobowych zostanie przezeń rozpatrzone, jednakże z uwagi na cel i sposób przetwarzania oraz charakter przetwarzanych danych nie każde żądanie będzie możliwe do zadośćuczynienia.
 7. Gromadzone dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie są na ich podstawie podejmowane w sposób zautomatyzowany decyzje.
 8. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
  poczty tradycyjnej – Mokre Łąki 8, Truskaw, 05-080 Izabelin
  poczty elektronicznej – sekretariatgpwik@mokrelaki.pl
  telefonicznie – 22 721 80 72
  za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie – https://mokrelaki.pl/contact/
 9. U Administratora funkcjonuje również Inspektor Ochrony Danych (dalej „IOD”), z którym mogą Państwo nawiązać kontakt w sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi.
  kontakt z IOD:
  e-mail: iod@mokrelaki.pl
  nr telefonu: 22 721 80 72
Skip to content