GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w procesie rekrutacji
19826
page-template-default,page,page-id-19826,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

RODO –
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w procesie rekrutacji

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACYJNYM

 

 1. Niniejszy obowiązek informacyjny określa zasady przetwarzania danych osobowych podanych przez Państwa na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Spółka z o.o. z siedzibą w Truskawiu.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Spółka z o.o. z siedzibą w Truskawiu, ul. Mokre Łąki nr 8, 05-080 Izabelin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000008468, NIP 1181592156, REGON 017277808, kapitał zakładowy 31 127 411,00 zł (dalej „Administrator”).
 3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem:
  poczty tradycyjnej – Mokre Łąki 8, Truskaw, 05-080 Izabelin
  poczty elektronicznej – sekretariatgpwik@mokrelaki.pl
  telefonicznie – 22 721 80 72
  za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie – https://mokrelaki.pl/contact/
  Administrator powołał również Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu email:
  iod@mokrelaki.pl
  lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji jeśli wyrazili Państwo dobrowolnie stosowną zgodę w treści aplikacji, jednak nie dłużej niż przez 1 rok. Państwa dane osobowe zawarte w aplikacji możemy także przetwarzać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), a w szczególności:
  a. art. 6 ust. 1 lit. i b) RODO – przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na potrzeby realizacji rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione poniższym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  a. partnerom handlowym oraz biznesowym (takim jak na przykład dostawcy usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące otrzymywaną korespondencję, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych);
  b. Odbiorcy danych będą je przetwarzać w imieniu Administratora lub w imieniu własnym, przy czym każdorazowo takie przetwarzanie odbywać się będzie w oparciu o zawarte przez te podmioty z Administratorem stosowne umowy gwarantujące zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora jakimkolwiek odbiorcom danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a następnie także przez okres niezbędny do ustalenia, zabezpieczania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji, jak również wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Następnie zostaną niezwłocznie usunięte.
 9. Ma Pani/Pan następujące prawa dotyczące danych osobowych:
  a. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  b. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
 10. Prawa wymienione w pkt a) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (adres podany w pkt III powyżej) lub poprzez pisemny kontakt z Administratorem (adres podany w pkt II powyżej, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wymaganych wskazanych w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe w tym np. wizerunek będą przetwarzane na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wysyłanie zgłoszenia rekrutacyjnego,a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania i nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

 

 

 

Skip to content