GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | Deklaracja dostępności
15890
page-template-default,page,page-id-15890,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin “Mokre Łąki” Sp. z o.o.

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin “Mokre Łąki” Sp. z o.o. na swojej stronie internetowej zobowiązuje się zapewnić dostępność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin “Mokre Łąki” Sp. z o.o..

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Dokumenty zamieszczone na stronie w formatach PDF, XLS, XLSX, DOC, DOCX, mogą być niezgodne lub częściowo zgodne.
 • Niektóry wpisy mogą być zredagowany w sposób niedostepny.
 • Niektóre grafiki nie zawierają opisów alternatywnych.

Wyłączenia

 • Mapy
 • Treści opublikowane przed 23 września 2018 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny z pomocą dostępnych walidatorów (Wave, AChecker, W3CAG).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: sekretariat.
  • E-mail: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl
  • Telefon: 22 722 80 72

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu,
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Skargi i odwołania

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin “Mokre Łąki” Sp. z o.o.
  Mokre Łąki 8, Truskaw
  05-080 Izabelin
 • E-mail: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl
 • Telefon: 22 722 80 72

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można także złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Mokre Łąki
 • W budynku nie ma windy.
 • W budynku znajdują się poziomy: 0 (parter), 1 i 2.
 • Biuro Obsługi Klienta znajduje się na parterze budynku (poziom 0).
 • Na parkingu przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Korytarze w budynku umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
 • Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Inne informacje i oświadczenia

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

 

 

 

Skip to content