GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | OFERTA PRACY: Pracownik fizyczny w dziale komunalnym
OFERTA PRACY: Pracownik fizyczny w dziale komunalnym
OFERTA PRACY, racownik fizyczny w ,dział komunalny
19174
post-template-default,single,single-post,postid-19174,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

OFERTA PRACY:
Pracownik fizyczny w dziale komunalnym

28 paź OFERTA PRACY:
Pracownik fizyczny w dziale komunalnym

Uprzejmie informujemy, że Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o. z siedzibą w Truskawiu, poszukuje osoby na stanowisko:

Pracownik fizyczny w dziale komunalnym

miejsce pracy: Powiat Warszawski Zachodni

Opis stanowiska:

 • uprzątanie odpadów z koszy ulicznych oraz placów,
 • zamiatanie terenu wokół koszy ulicznych,
 • zbieranie odpadów z pasów drogowych dróg gminnych,
 • zamiatanie terenu w obrębie peronów przystankowych,
 • koszenie i grabienie trawy z działek stanowiących własność gminy, pasów drogowych dróg gminnych oraz innych wyznaczonych terenów publicznych,
 • wygrabianie liści z działek stanowiących własność gminy, pasów drogowych dróg gminnych oraz innych wyznaczonych terenów publicznych,
 • wycinka i utylizacja zarośli,
 • mycie wiat przystankowych,
 • usuwanie śniegu i likwidacja śliskości mieszanką piaskowo – solną na chodnikach gminnych,
 • koszenie i wygrabienie trawy z rowów odwadniających drogi gminne,
 • inne prace interwencyjne związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy Izabelin

Wymagania:

 • wiek 20 – 50 lat,
 • prawo jazdy min. kat. B (dobrze widziane prawo jazdy kat. T),
 • dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność,
 • dobre umiejętności komunikacyjne oraz samodzielność i skrupulatność w wykonywaniu obowiązków,
 • dokładność w realizacji powierzonych zadań,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • doświadczenie w pracach komunalnych lub pokrewnych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • umowa o pracę na pełen etat na stanowisku pracownika komunalnego,
 • czas pracy: pełen wymiar, przeciętnie 40 godzin / tygodniowo,
 • praca w terenie

Wymagane dokumenty:

 • życiorys ze zdjęciem,
 • kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje, szkolenia, doświadczenie zawodowe,
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • podpisane pisemne oświadczenie kandydata, że nie była prawomocnie skazany za umyślne przestępstwa, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • podpisane pisemne oświadczenie o wyrażeniu / nie wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do celów niezbędnych do przeprowadzenia naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pracownik fizyczny w dziale komunalnym”,
w terminie do dnia 30.11.2019 r.

osobiście: w sekretariacie Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o.
z siedzibą w Truskawiu ul. Mokre Łąki 8,

lub przesłać pocztą na adres:
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o.
ul. Mokre Łąki 8, Truskaw
05-080 Izabelin

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.Skip to content