GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | OFERTA PRACY: Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
18958
post-template-default,single,single-post,postid-18958,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

OFERTA PRACY:
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

06 mar OFERTA PRACY:
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

Uprzejmie informujemy, że Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o. z siedzibą w Truskawiu,  poszukuje osoby na stanowisko:

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt powołanej do obsługi projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach POIiŚ 2014-2020

miejsce pracy: Powiat Warszawski Zachodni

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe techniczne: budownictwo, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, ochrona środowiska lub pokrewne,
 • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku pracy,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi,
 • znajomość przepisów w zakresie Prawa budowlanego, przepisów Ustawy o rachunkowości, Prawa Ochrony Środowiska, Prawa zamówień publicznych (wraz z aktami wykonawczymi),
 • znajomość wytycznych i zasad realizacji projektów w ramach POIiŚ 2014-2020,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy MS Office),
 • prawo jazdy kategorii B.

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania, nadzoru, bieżącej obsługi, kontroli lub rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, systematyczność, dyspozycyjność, operatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista, odporność na stres, asertywność,
 • znajomość zagadnień dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, funkcjonowania i eksploatacji obiektów infrastruktury wodno-ściekowej,
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Do zakresu zadań i odpowiedzialności Kierownika JRP należy:

 • kierowanie, koordynacja i nadzór nad pracami JRP,
 • zarządzanie i monitorowanie realizacji Projektu w zakresie rzeczowym i finansowym,
 • ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi Beneficjenta zaangażowanymi w realizację Projektu,
 • odpowiedzialność za opracowanie, wdrażanie i stosowanie procedur związanych z realizacją Projektu,
 • nadzór nad prawidłową realizacją Kontraktów,
 • koordynacja rozliczeń prowadzonych inwestycji,
 • niezwłoczne informowanie Pełnomocnika d/s Realizacji Projektu – MAO o nieprawidłowościach i zagrożeniach w realizacji Projektu,
 • zatwierdzanie korespondencji i dokumentów przygotowywanych w JRP,
 • organizacja narad koordynacyjnych w ramach JRP,
 • udział w naradach koordynacyjnych w ramach JRP oraz w miarę potrzeb w spotkaniach roboczych organizowanych na terenie wykonywania prac budowlanych określonych w Projekcie,
 • ciągły nadzór nad projektem pod względem osiągnięcia zaplanowanych efektów (rzeczowych, finansowych, efektu ekologicznego),
 • nadzór i kontrola nad pracownikami JRP oraz opracowywanie i aktualizacja zakresów czynności,
 • udział w przeprowadzaniu częściowego i końcowego odbioru elementów robót , częściowego i końcowego odbioru inwestycji i przekazania jej do eksploatacji, a ponadto organizowanie przeglądów gwarancyjnych zakończonych i przekazywanych do eksploatacji zadań,
 • kontrola obmiarów i rozliczeń dotyczących fakturowania i odebranych pod względem technicznym elementów robót,
 • współdziałanie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu przetargów w ramach Projektu w tym w opracowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i kryteriów oceny ofert, a także umów z Wykonawcami,
 • uczestnictwo w komisjach przetargowych,
 • zapewnienie właściwego prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją Projektu, jej poufności oraz przechowywania zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie i wytycznych,
 • inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz właściwej popularyzacji i przepływu informacji dotyczących finansowania Projektu ze środków Unii Europejskiej.

 

Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę o dużym zakresie samodzielności i odpowiedzialności,
 • atmosferę pracy polegającą na szacunku i wzajemnej pomocy,
 • szkolenia oraz możliwość rozwoju zawodowego.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) uwzględniający przebieg pracy zawodowej.
 • list motywacyjny.
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych i umiejętności,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji opatrzonej klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ”

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
osobiście w sekretariacie Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o.
z siedzibą w Truskawiu ul. Mokre Łąki 8,
lub przesyłać pocztą na adres:
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o.
ul. Mokre Łąki 8, Truskaw
05-080 Izabelin

z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Kierownik Jednostki Realizującej Projekt powołanej do obsługi projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach POIiŚ 2014-2020″,
w terminie do dnia 09. 04. 2019 r.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.Skip to content