GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | OFERTA PRACY: Kierownik działu komunalnego
19002
post-template-default,single,single-post,postid-19002,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

OFERTA PRACY:
Kierownik działu komunalnego

05 kwi OFERTA PRACY:
Kierownik działu komunalnego

Uprzejmie informujemy, że Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o. z siedzibą w Truskawiu,  poszukuje osoby na stanowisko:

Kierownik działu komunalnego

miejsce pracy: Powiat Warszawski Zachodni

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: minimum średnie (preferowane kierunki: budownictwo, inżynieria środowiska),
 • doświadczenie zawodowe: minimum 3 letni staż pracy (na równorzędnym lub zbliżonym stanowisku pracy),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,
 • dyspozycyjność,
 • wiedza w zakresie gospodarki komunalnej,
 • znajomość aktów prawnych związanych z gospodarką komunalną:
  • ustawa o gospodarce komunalnej,
  • ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,
  • ustawa o odpadach,
  • ustawa prawo ochrony środowiska,
  • ustawa prawo zamówień publicznych,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 • znajomość pakietu MS Office, w szczególności programu Excel,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 • prawo jazdy kat. B,
 • sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,
 • samodzielność, komunikatywność, odporność na stres,
 • dokładność w realizacji powierzonych zadań.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie harmonogramów oraz nadzór nad pracami związanymi z:
  • utrzymaniem czystości pasów drogowych dróg gminnych oraz parkingów,
  • zamiataniem ulic i chodników gminnych,
  • utrzymaniem czystości i porządku na przystankach autobusowych oraz opróżnianie koszy ulicznych,
  • utrzymaniem czystości i konserwacji zieleni na nieruchomościach gminnych oraz w pasach drogowych dróg gminnych,
  • utrzymaniu i konserwacji zieleni w rowach odwadniających drogi gminne,
  • zimowym utrzymaniem dróg i parkingów gminnych,
 • sporządzanie przedmiarów i obmiarów robót,
 • sporządzanie kalkulacji ofertowych i powykonawczych,
 • sporządzanie kart do wypłat dla podległych pracowników wraz z ewidencją czasu pracy,
 • kontrola merytoryczna faktur za materiały i usługi dotyczące działalności działu,
 • kontrola stanu pojazdów służących do wykonywania zadań,
 • prowadzenie kontroli wykonawstwa sprzedaży usług,
 • inne nie wymienione powyżej zadania wynikające z aktualnej sytuacji i potrzeb Spółki.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys ze zdjęciem,
 • kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje, szkolenia, doświadczenie zawodowe,
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • podpisane pisemne oświadczenie, kandydata, że nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisane pisemne oświadczenie o wyrażeniu/nie wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów niezbędnych do przeprowadzenia naboru.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: kierownik działu komunalnego″,
w terminie do dnia 24.05.2019 r.

osobiście:
w sekretariacie Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o.
z siedzibą w Truskawiu ul. Mokre Łąki 8,

lub przesłać pocztą na adres:
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o.
ul. Mokre Łąki 8, Truskaw
05-080 Izabelin

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.Skip to content