GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | Nowe taryfy
21385
post-template-default,single,single-post,postid-21385,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Nowe taryfy

logo GPWiK Izabelin Mokre Łąki

15 paź Nowe taryfy

Szanowni Mieszkańcy,
12 października 2021 roku została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej decyzja nr WA.RZT.70.281.2021/4 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z którą od 20 października 2021 roku na terenie gminy Izabelin będą obowiązywały nowe stawki taryfowe za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki w latach 2021-2024.
Zatwierdzona przez Wody Polskie taryfa za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki wyodrębnia trzy grupy odbiorców rozróżniając charakterystykę zużycia wody i dwie grupy ze względu na charakterystykę odprowadzanych ścieków.


W oparciu o powyższe kryteria w przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono:

Grupę I
– podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe oraz podmioty użyteczności publicznej;
Grupę II
– gospodarstwa domowe;
Grupę III
– cele przeciwpożarowe.
Natomiast w przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków są to grupy:
Grupa I
– podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe oraz podmioty użyteczności publicznej;
Grupa II
– gospodarstwa domowe.


W przypadku grupy II tj. odbiorcy z gospodarstw domowych w okresie 3 letnim będzie obowiązywała ta sama jak dotychczas stawka 5,50 zł brutto za każdy pobrany m3 wody oraz dotychczasowa opłata abonamentowa 7,06 zł brutto miesięcznie za każdy miesiąc dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
W przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków w pierwszym okresie obowiązywania nowej taryfy opłata za każdy m3 ścieków ulega obniżeniu z ceny 12,94 zł brutto do 12,88 zł brutto, w kolejnych latach wynosić będą 12,91 zł brutto m3 oraz 12,99 zł brutto m3, opłata abonamentowa pozostaje bez zmian przez kolejne 3 lata i wyniesie 6,70 zł brutto miesięcznie.

Biorąc pod uwagę wartość inwestycji, które zostały zrealizowane w ostatnich 4 latach jak również zakres zamierzeń określonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, które Spółka będzie realizowała do 2024 roku poziom opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków umożliwi dalszy rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.

Spółka w ostatnich 4 latach zrealizowała 4,32 km sieci wodociągowej, 15,4 km sieci kanalizacji sanitarnej, 12 przepompowni ścieków, zakupiono specjalistyczny pojazd do czyszczenia sieci kanalizacyjnej (WUKO) oraz zmodernizowano część oczyszczalni ścieków, w ramach dwóch umów o dofinansowanie na łączną kwotę 20.821.488,23 zł, z czego wartość dofinansowania wyniosła 10.697.629,10 zł.

Ponadto kolejne zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w okresie 2021-2024 określone w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zakładają realizację 2,28 km sieci wodociągowej, 4,55 km sieci kanalizacji sanitarnej, 3 przepompowni ścieków oraz modernizację oczyszczalni ścieków w łącznej wysokości około 9,53 mln zł.


Prowadzone systematycznie modernizacje i rozbudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w istotny sposób przyczyniają się do rozwoju gminy Izabelin, podnosząc tym samym komfort życia jej mieszkańców. GPWiK Izabelin ,,Mokre Łąki” Sp. z o.o., obsługuje ponad 3108 gospodarstw domowych w zakresie dostawy wody oraz ponad 3041 gospodarstw domowych w zakresie odprowadzania ścieków, dokładając wszelkich starań, aby świadczone usługi były wysokiej jakości.


/Agnieszka Godyń, Paweł Bohdziewicz/

dokumenty do pobrania
pismo dotyczące taryf – pobieranie
decyzja nr WA.RZT.70.281.2021/4 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – pobieranieSkip to content