GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | OGŁOSZENIE
23792
post-template-default,single,single-post,postid-23792,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

OGŁOSZENIE

logo GPWiK Izabelin Mokre Łąki

05 wrz OGŁOSZENIE

logotypy PL, UE, Funduszy Europejskich

OGŁOSZENIE

Tuskaw, dnia 02.09.2022 r.

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Spółka z o.o. z siedzibą w Truskawiu informuje, że zakończyła realizację inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sierakowskiej i ul. Abrahama w Sierakowie – etap II” w ramach projektu pod nazwą „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków z Funduszu Spójności.

Dla przyłączenia Państwa nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, nieodzowne jest wybudowanie odcinka przyłącza od granicy nieruchomości do miejsca łączącego Państwa wewnętrzną instalację kanalizacyjną z siecią.

Niezależnie od podmiotu, któremu, w ramach wyboru, zlecą Państwo wykonanie przedmiotowych prac, prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie się do Spółki w celu poczynienia koniecznych ustaleń dotyczących przyłączenia nieruchomości. Spółka wydaje warunki techniczne przyłącza, niezbędne dla przyłączenia nieruchomości do sieci, dokonuje jego odbioru i świadczy usługę odprowadzania ścieków, na podstawie umowy zawartej z dysponentem przyłączanej nieruchomości.

Spółka informuje ponadto, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z Gminy Izabelin na budowę przyłącza kanalizacyjnego, na zasadach określonych treścią Uchwały Nr XXXIV/265/20 Rady Gminy Izabelin z dnia 15 grudnia 2020 r. W przypadku zainteresowania dofinansowaniem, należy po otrzymaniu warunków technicznych przyłącza niezwłocznie zgłosić się do Urzędu Gminy, celem dopełnienia niezbędnych wymogów dla uzyskania dofinansowania. Zwracamy uwagę, że zgodnie z powyższą Uchwałą, jeśli zechcą Państwo skorzystać z dofinansowania, należy zgłosić się do Urzędu Gminy przed rozpoczęciem inwestycji.

Spółka przypomina, że w przypadku wybudowania sieci, zgodnie z art.5 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r, poz. 1297 z późn. zm.), właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co oznacza obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Przyłączenia do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe tylko wówczas, gdy nieruchomość wyposażona jest w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone odrębnymi przepisami (mowa tu o stosownym rozporządzeniu Ministra Środowiska określającym warunki jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego).

W sprawach przyłączenia Państwa nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, prosimy o zgłaszanie się do Działu Eksploatacji Sieci w siedzibie Spółki, do Pana Mateusza Dąbrowskiego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7 – 15. W celu ustalenia dogodnego dla Państwa terminu prosimy o telefon pod numerem : 22 721-80-72.

Dokumenty do pobrania :
www.mokrelaki.pl / dla mieszkańców / dokumenty do pobrania / Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej Skip to content