GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | nabór na stanowisko PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI
19844
post-template-default,single,single-post,postid-19844,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

nabór na stanowisko
PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI

22 Gru nabór na stanowisko
PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin
„Mokre Łąki” Sp. z o.o. KRS 0000008468 NIP 1181592156

Mokre Łąki 8, Truskaw
05-080 Izabelin

ogłasza nabór na stanowisko:

PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne/finansowe, z zakresu ochrony środowiska lub zarządzania,
 • co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • wysoki poziom umiejętności przywódczych, organizatorskich i negocjacyjnych,
 • doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów inwestycyjnych,
 • znajomość przepisów prawa dotyczących sektora wod-kan,
 • brak przeszkód prawnych do zajmowania stanowiska członka zarządu w spółce komunalnej.

DODATKOWYMI ATUTAMI SĄ:

 • doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków unijnych;
 • doświadczenie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej;

ZGŁOSZENIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 • list motywacyjny;
 • życiorys zawierający informacje dotyczące wiedzy, umiejętności i doświadczenia, a w szczególności wykształcenia, przebiegu ścieżki zawodowej i ukończonych szkoleniach – należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 • oświadczenie kandydata:
 • o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
 • o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020r. poz. 735);
 • o niekaralności kandydata;
 • o prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych o przestępstwa ścigane z urzędu i postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe;
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania rekrutacyjnego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów (skan) pocztą elektroniczną na adres email: radanadzorcza@mokrelaki.pl w terminie do dnia: 15 stycznia 2021 roku.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może zostać poproszony o przedstawienie dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia.

Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zasady przetwarzania danych osobowych określa klauzula informacyjna zamieszczona na stronie internetowej spółki.

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. rozpoczęło działalność 20 kwietnia 2001 r. Jednoosobowa spółka komunalna została utworzona w celu realizacji zadań Gminy Izabelin w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Spółka realizuje także zadania w zakresie utrzymania porządku i czystości na trenie Gminy.

Kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Spółki od dnia ukazania się ogłoszenia następujące materiały informacyjne:

 • Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2019 r.
 • Akt Założycielski Spółki.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie zamknąć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania Państwa danych w procesie rekrutacjiSkip to content