Mokre Łąki | RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
18526
page-template-default,page,page-id-18526,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Spółka z o.o. z siedzibą w Truskawiu, ul. Mokre Łąki nr 8, 05-080 Izabelin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000008468, NIP 1181592156, REGON 017277808, kapitał zakładowy 27.839.014,00 zł, na potrzeby realizacji obowiązku informacyjnego administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

 1. Definicje

Administrator – Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Spółka z o.o. z siedzibą w Truskawiu, ul. Mokre Łąki nr 8, 05-080 Izabelin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000008468, NIP 1181592156, REGON 017277808, kapitał zakładowy 26.539.205,00 zł, który świadczy na rzecz klientów usługi związane z poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

poczty tradycyjnej – Mokre Łąki 8, Truskaw, 05-080 Izabelin

poczty elektronicznej – sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

telefonicznie – 22 721 80 72

za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie – http://mokrelaki.pl/contact/

Klient – osoba fizyczna, przekazująca swoje dane osobowe bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, której dane są przetwarzane na potrzeby usług świadczonych przez Administratora;

RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym Klient może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu email: iod@mokrelaki.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” oraz pod numerem telefonu: 22 721 80 72

 • Cele przetwarzania, kategorie danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Administrator danych osobowych przetwarza udostępnione mu dane osobowe na potrzeby realizacji na rzecz Klientów usług polegających na poborze, dostarczaniu i uzdatnianiu wody, w tym obsługi systemu płatności i fakturowania.

Administrator dane osobowe pozyskuje bezpośrednio od Klientów oraz za pośrednictwem osób trzecich – Gminy Izabelin – w ramach realizowanych przez Gminę Izabelin zadań własnych polegających na zaopatrzaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej w wodę.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w oparciu o następujące podstawy prawne:

– w przypadku przetwarzania danych osobowych przekazanych bezpośrednio przez Klientów – art. 6 ust. 1 lit b) RODO – w związku ze świadczeniem przez Administratora usług bezpośrednio Klientowi – dostarczenia wody, obsługi płatności i faktur, na potrzeby zawartej lub zawieranej umowy;

– w przypadku przetwarzania danych osobowych przekazanych za pośrednictwem osób trzecich – art. 6 ust. 1 lit e) RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – zaopatrzenia zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej w wodę.

Administrator przetwarza dane osobowe również w celu promocji własnych usług (marketing usług własnych) w tym przesyłania Klientowi, który bezpośrednio przekazał swoje dane osobowe Administratorowi, elektronicznej informacji (mail) o dostępnych usługach, promocjach, informacjach o działalności Administratora. Dane te są przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Klient otrzyma od Administratora wspomniane informacje, tylko po wyrażeniu przez niego wyraźnej zgody przewidzianej prawem.

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych pozyskane od Gminy Izabelin – imię i nazwisko, adres, PESEL, NIP, REGON, nr rachunku bankowego, nr telefonu. e-mail.

Dane Osobowe Klientów są niezbędne Administratorowi na potrzeby realizowanych przez niego usług. W przypadku braku ich podania Administrator nie będzie mógł świadczyć ich na rzecz Klienta.

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcami zbieranych i przetwarzanych danych Klienta są podwykonawcy Administratora, przedsiębiorstwa realizujące na jego rzecz usługi techniczne polegające na konserwacji i obsłudze urządzeń, wykonawcy inwestycji realizowanych Administratora.

Administrator przekazuje otrzymane dane osobowe Klientów wyłącznie w celu realizacji świadczonych przez siebie usług i wykonywania zadań powierzonych przez Gminę Izabelin. Dane osobowe Klientów nie są przez Administratora wykorzystywane w żadnym innym celu niż ten związany ze świadczeniem przez niego usług na rzecz Klientów – w szczególności dane osobowe nie są użyczane ani sprzedawane osobom trzecim.

 1. Informacja o przekazywaniu danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Polski.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przez Administratora przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz do czasu wygaśnięcia uprawnień przysługujących Klientowi wynikających z łączącego go z Administratorem stosunku prawnego.

 • Prawa Klienta

Klientowi przysługuje:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do usunięcia danych
 4. ograniczenia przetwarzania danych

 

Klient może zażądać, ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli zdaniem Klienta Administrator posiada nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarza je bezpodstawnie; lub nie chce, żeby Administrator je usunął, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez niego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

 

Sprzeciw „marketingowy”. Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Klient ma prawo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest Administratorowi niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej mu władzy publicznej. Klient powinien wtedy wskazać Administratorowi swoją szczególną sytuację, która jego zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Administratora przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać dane  Klienta w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez niego danych są nadrzędne wobec praw Klienta lub też że dane Klienta są Administratorowi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. prawo do przenoszenia danych:

Klient prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv”) jego dane osobowe.  Klient może też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Klientowi przysługuje prawo aby złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

 1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klient w każdej chwili może cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Klienta przed jej wycofaniem.

 

 

Kontakt Klienta z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących Klientowi uprawnień, następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji:

poczty tradycyjnej – Mokre Łąki 8, Truskaw, 05-080 Izabelin

poczty elektronicznej – sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

telefonicznie – 22 721 80 72

za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie – http://mokrelaki.pl/contact/